Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Etikk, lover og regler i reiselivsbransjen

Reiseliv

4_7_Stortinget_ScanStockPhoto_image_135846_Anton Dimitrov.jpg
© Anton Dimitrov / ScandinavianStockPhoto

Definisjon
  • Etikk er læren om moral, det vil si om hva som er rett og galt. Etikk i arbeidslivet kaller vi yrkesetikk.

Innledende teori

I samfunnet har vi morallære der noen regler er skrevet ned i lover og regler, mens andre moralregler er uskrevne regler som vi følger som normer.

I reiselivet er vi bundet av lover og etiske retningslinjer i alt vi foretar oss i markedsføring og salg. Dette betyr at vi skal vite hva som er skrevne og uskrevne lover og regler på de ulike arenaene. Derfor er det viktig at vi skaffer oss informasjon om hva som er riktig atferd i vår rolle som vert, resepsjonist, guide, reiselivsmedarbeider osv.

I reiselivsbransjen sier vi at etikken gjelder i fem forhold:

  • Etikk i forhold til bedriftens kunder
  • Etikk i forhold til arbeidsgiveren
  • Etikk i forhold til dine kollegaer
  • Etikk i forhold til bransjen
  • Etikk i forhold til samfunnet

Som ansatt i en reiselivsbedrift må vi forholde oss både til lovverket, og til de regler, instrukser, normer og sedvaner som er satt av bedriften og av den bransjen vi jobber i. Nedenfor finner du lenker som er nyttige for deg som skal jobbe i reiselivsbransjen, enten på hotell eller en annen reiselivsvirksomhet.

I tillegg må du kjenne til tariffavtalene som gjelder i din bransje. En tariffavtale er en avtale mellom en arbeidsgiver- og en arbeidstakerorganisasjon. Det er en avtale om lønn og andre arbeidsforhold, og den gjelder for et angitt tidsrom.

Etikk, lover og regler i reiselivsbransjen

Mange lover og regler

Som du ser, må reiselivet forholde seg til en lang rekke lover og regler. I næringen har det i perioder vært etterlyst et eget departement og en egen reiselivsminister. Fordi næringen er såpass omfattende, regner vi i dag at de forholder seg til minst åtte ulike departementer. Noe av årsaken finner du i den lange listen over lover, avtaler og regler.

Det er naturligvis ingen som forventer at en medarbeider skal ha full oversikt over alle disse reglene. Men det er allikevel viktig at du setter deg inn i de viktigste i forhold til de arbeidsoppgavene du skal utføre.

Sentrale lover og regler

Vi skal i denne omgangen ta for oss noen av de viktigste som du bør være kjent med, og som du raskt kommer i kontakt med.

Arbeidsgivere og arbeidstakere har rettigheter og plikter som ivaretas gjennom inngåtte avtaler. Arbeidsgiverne kan velge å være medlem av ulike arbeidstaker- og næringsorganisasjoner, som blant annet NHO Reiseliv eller Virke. Mens arbeidstakere på sin side kan velge om de ønsker å være med i en fagorganisasjon som ivaretar de ansattes interesser. Det kan være lurt å ta kontakt med kolleger på arbeidsplassen din for å høre hva som er vanlig der.

Å være medlem av en fagorganisasjon er en rett, men ingen plikt. Arbeidsgiveren skal uansett følge reglene for arbeidslivet. Det samme skal arbeidstakerne.

Nye regler

Reglene i arbeidslivet endrer seg fra tid til annen. Som eksempel kan vi nevne at det fra 1. januar 2018 ble det innført minstelønnssatser for overnattings-, catering- og serveringsbedrifter. Det betyr at det ikke er tillatt å lønn under disse minstesatsene.

De nye satsene er spesielt viktige for unge arbeidstakere. Satsene gjelder uavhengig av om arbeidstakeren er norsk eller utenlandsk, organisert eller uorganisert. Det har heller ingen betydning om arbeidstaker er fast eller midlertidig ansatt, eller om vedkommende arbeider hel- eller deltid. Ekstrahjelper er også omfattet av denne avtalen.

Hovedformålet med ordningen er å hindre at utenlandske arbeidstakere får uakseptable lønns- og arbeidsvilkår, såkalt sosial dumping.

Skriftlig arbeidsavtale

Når du begynner i en jobb, skal du ha en skriftlig arbeidsavtale med arbeidsgiveren. Denne sikrer deg blant annet lønn under opplæringstiden, fastslår hvor mye du skal ha i lønn og hvilken jobb du skal utføre. Kontrakten skal også vise deg hvor lang oppsigelsestid du har, og hvor mye ferie du skal ha. Du skal ha skriftlig avtale om arbeidstid og arbeidets omfang og en skriftlig lønnsslipp. Husk å sørge for å ha en egen kopi av ansettelsesavtalen din.

Dersom det oppstår en konflikt eller bedriften går konkurs, er det viktig å vite litt om hvilke rettigheter du har. Et godt tips er å skaffe deg informasjon om dette når stemningen er god. Det er ikke alltid like lett å få god hjelp hvis en konflikt har oppstått. I et sånt tilfelle vil det være gunstig å være medlem av en arbeidstakerorganisasjon som vil hjelpe deg. De har også jurister som kan bistå.

Lojalitet

I en arbeidsavtale er det vanlig at det står noe om dine plikter. Dette kan blant annet være taushetsplikt om informasjon du får vite om arbeidsplassen din. I noen tilfeller kan det handle om sensitive opplysninger om kunder eller gjester, eller det kan være ting som konkurrenter ikke bør få vite.

Dersom du utsettes for overgrep eller opplever ting som er ubehagelige, kan du allikevel søke råd hos noen du stoler på. Det samme gjelder dersom du må utføre oppgaver som er farlige eller skadelige for de ansatte, for kunder, gjester eller miljøet.

I næringslivet har vi HMS-regler som skal følges. Dette står for Helse, Miljø og Sikkerhet. Det er smart å sette seg inn i hvilke regler som gjelder for din arbeidsplass. Dette kan blant annet hovedverneombudet på arbeidsplassen din hjelpe deg med.

Etiske regler

Arbeidsplasser har ulike etiske regler, som er tilpasset den enkelte arbeidsplass. Dette kalles yrkesetiske regler. Etiske regler utvikles over tid, og handler om at vi skal kunne stå for de valgene vi gjør. De etiske reglene skal hjelpe deg til å utføre arbeidet ditt i tråd med lover, regler og bedriftens verdigrunnlag. Det vil sannsynligvis være noen ulike verdigrunnlag for den som skal jobbe på et hotell som har en religiøs forankring, i forhold til en som jobber i en bar på et strandhotell.

Du skal behandle både kolleger og kunder med respekt, og sørge for at valgene du foretar er de beste for både bedriften, de ansatte og kundene. De etiske reglene er felles standarder som gjelder for arbeidsplassen din. Større arbeidsplasser har gjerne utarbeidet skriftlige etiske regler. Disse kan du spørre etter når du begynner i en ny jobb.

Etiske regler kan inneholde forbud mot å motta gaver, tjenester eller fordeler i jobben din. De fleste arbeidsplasser har regler for hvem som skal uttale seg til media og offentligheten. Det betyr ikke at du ikke har ytringsfrihet når det gjelder å fortelle om faktaopplysninger om arbeidsforhold og arbeidsplassen din. Kritikkverdige forhold bør du ta opp internt slik at problemet kan løses.

Husk at brudd på lover og regler, også de etiske reglene, kan få konsekvenser for arbeidsforholdet ditt. Men også her er det spesielle regler som skal følges for at en eventuell oppsigelse skal være gyldig.

De etiske retningslinjene for arbeidsplassen din skal du få utdelt sammen med arbeidsavtalen. Snakk med lederen din eller andre kolleger så får du tips om hvilke lover og regler du bør vite litt mer om. Arbeidsmiljøutvalget kan også hjelpe deg med dette. Dersom arbeidsgiveren har laget en Personalets ABC så vil du finne sammendrag og henvisninger til lovene der.

Ved å følge lenkene til de ulike avtalene, lovene og reglene, kan du se hva de omfatter og hva som er konsekvensen dersom de brytes.